TARDOS, Róbert

Sociologist

 

Click here for

Publications

 

CV magyarul

Publikációk

 

 

 

CV in English

Róbert Tardos

 

1.       July 15th 1947,  Budapest.

 

2.       Current position and affiliation: Senior researcher. Research Center for Communication Studies of  the
      Hungarian Academy of Sciences at the Eötvös Loránd University, Budapest

 

3.       Former positions and affiliations:  assistant researcher, department leader. Mass Communication Research 
     Center, Budapest. 1969-1988.
senior researcher. Hungarian Public Opinion Research Institute. 1988-1991        
senior researcher. Research Group for Communication Studies of  the Hungarian Academy
            of Sciences at the Eötvös Loránd University 1991-     

 

4.  Education, degrees: MKKE University of Economics, Budapest. 1969
         Ph.D. Sociology, Hungarian Academy of Sciences 1985.                   
    Scholarships: Annenberg School of Communication, Univ.of  Pennsylvania, Philadelphia. 1975.
        Institut für Höhere Studien, Vienna Summer Workshop. 1977.

        Institute for Research on Poverty, Univ. of Wisconsin, Madison, ACLS visiting  fellow, 1992-93      
        Institute for Social Research, Univ. of Michigan, Ann Arbor, 1994.

 

5. Other activities:
        Editor-in-Chief of Szociológiai Szemle 1999-2002, editor 2003-
        Editor-in-Chief  of Review of Sociology
of the Hungarian Sociological Association 2001-

        Member of the Sociological Commission of the Hungarian Academy of  Sciences 2000-
        Chairman of Section for Political Behavior, Hungarian Sociological Association 1999-

 

6. Current fields of interest:
          Social network analysis, social capital, structural analysis, electoral behavior, infocommunication media.        

 

 

Publications

  A, Books:
    
(co-auth. Angelusz,R.) (2000)  Pártok között szabadon. Választók és társadalmi környezet a kilencvenes évek
           Magyarországán. (Free Among Parties. Voters and Social Contexts in Hungary of the Nineties).
           Bp:Osiris

     (co-ed. Angelusz,R.) (1991)  Társadalmak rejtett hálózata (Hidden Networks of Societies) Bp:MKI .
     (co-auth.
Angelusz,R.) (1991) Hálózatok, stílusok, struktúrák (Networks, Styles, Structures) Bp:MKI-ELTE .

    Anyagi aspirációk es gazdasagi magatartastipusok a magyar tarsadalomban (Material Aspirations
           and  Types of Economic Behavior in Hungarian Society) Budapest:KJK 1988.
     (co-auth.
Angelusz,R.,Nagy.L.G.,Terestyeni,T) Gazdaság és életszínvonal a közgondolkodásban.
             (Economy, Living Standards and  the Public) Bp: Kossuth, 1984.         
    

  B, Other publications – articles, book chapters related to SNA
- (co-auth.Angelusz,R.) (1987) Kulturális-kommunikációs rétegződés. [Cultural-interactional stratification]   Szociológia 1987 (1)

- (co-auth.Angelusz,R.) (1987) A kapcsolathálózati (network) és a kontextuális elemzés együttes alkalmazásának lehetőségeiről.  [Prospects of the joint application of social network and contextual analysis] TS Kutatási tájékozódó (2)

- (co-auth.Angelusz,R.) (1988) A magyarországi kapcsolathálózatok néhány sajátossága. [Some characteristics of social networks in Hungary] Szociológia (2).

- (co-auth.Angelusz,R.) (1988) Válogatás a kapcsolathálózati elemzés irodalmából.  Előszó a Szociológiai Figyelő különszámához [Selection from the social network literature. Preface to the special issue of] Szociológiai Figyelő (3)

-  (co-auth. Angelusz,R.) (1988) Personal networks as contexts.  Bp.:Research Review (2).

 - (co-auth.Angelusz,R.) (1990) Alapadatok a tudás-stílusok társadalmi megoszlásáról   a nyolcvanas évek Magyarországán. [Core data on the social distribution of knowledge styles in Hungary of the late eighties] In: Társadalmi riport 1990. (Szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György.) Bp. TÁRKI

- (co-auth.Angelusz,R.) (1991) A gyenge kötések ereje és gyengesége. [The strength and weakness of weak ties]  (in.: Utasi A., ed.:Társas kapcsolatok). Bp.: Gondolat

- (co-auth.Angelusz,R.) (1991) The strength and weakness of weak ties. Bp: Research
Review  (3)

- (co-auth.Angelusz,R.) (1991) Társadalmak rejtett hálózata - vagy mit remélhet a társadalomkutatás a kapcsolathálózati megközelítéstől.  Előszó a Hálózatok, stílusok, struktúrák c. kötethez.[Hidden networks of societies –  the promises of social network analysis for social research. Foreword to the volume Networks, Styles, Structures ] MKI.

- (co-auth.Angelusz,R.)  Styles of Knowledge and Interactive Habits. International Journal of the Sociology of Language 111 Berlin-New York: Mouton de Gruyter 1995

- (1995) Kapcsolathálózati megközelítés: új paradigma? [The Network Approach: A New Paradigm?] Szociológiai Szemle (4)
- (1996) The Network Approach: A New Paradigm? Review of Sociology - Special Issue. 

- (1996) Some remarks on the interpretation and possible uses of the 'social capital' concept with  special regard to the  Hungarian case. Bulletin de Methodologie Sociologique N.53. December
- (co-auth.Angelusz R.) (1998) A kapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a kilencvenes években. [Tendencies of social network resources under transition in the nineties]  (in:  Kolosi, T.-  Tóth I.Gy. eds. Társadalmi riport’98 ) Budapest TÁRKI

- (co-auth.Angelusz R.) (1998) Az “önéletrajzíró” válaszadó (A választási preferenciák retrospektív adatainak szisztematikus    torzításai)  [Autobigraphical Respondents – Systematized Biases in Retrospective Data on Voter  Preferences]  Századvég (1)

– (co-auth.. Angelusz R.) (1999) Autobiographical Respondents – Systematized Biases in Retrospective Data on Voter  Preferences  (in:Speder,Zs.ed.Hungary in Flux). Hamburg:Kramer pp.207-234.
- (1998) Szociológiai válaszkísérletek a mikro-makro problémára. Szociológiai Szemle [](1)

- (co-auth.Angelusz,R.)  (1999) Changing Patterns of  Social Network Resources in the Nineties (in: Kolosi,T.- Tóth,I.Gy.--Vukovich,Gy. eds.Social Report 1998) Bp.: TÁRKI.

- (társz.Angelusz,R.) (2000) A megszólítási szokások generációs változása: a tegeződés térhódítása [Generational changes in patterns of address - the advance of first name] (in: Spéder, Zs. ed. Emberi viszonyok – Cseh Szombathy László tiszteletére) Bp.Századvég.

- (co-auth. Angelusz,R.) (2001) Change and Stability in Social Network Resources:  the Case of Hungary under Transformation  (in: Nan Lin-R.Burt-K.Cook eds.  Social Capital: Theory and Research)  N.Y.: Aldine de Gruyter

- (társz.Angelusz,R.) (2002) Társas kötelékek és kulturális tradíciók a magyar zsidóság különböző nemzedékeiben [Social bonds and cultural traditions among generations of the Hungarian Jews] (in: Kovács,A. ed. Zsidók a mai Magyarországon) Bp.Múlt és Jövő.

 – (társz.Angelusz,R.). (2002). Szakmai beszámoló A részvételi egyenlőtlenségek kapcsolathálózati-kontextuális tényezői című OTKA-kutatásról. [Special report on the project ’Network and contextual sources of inequalities of participation’ sponsored by OTKA] Manuscript Bp. 
- (társz.Angelusz,R.)  (2003) Miért mennek el mégis? - választási részvétel,   kapcsolathálózatok, társadalmi integráció.[Why de they still turn out? – electoral participation, social networks, integration] Századvég (4) (forthcoming)

- (társz.Angelusz,R.) (2003)   A konszolidáció/interszekció fogalompár perspektívái a szociológiában. Szociológiai Szemle  [Prospects of the twin concept ‘consolidation/intersection’ in sociology](4) (forthcoming)

 

 

 

Tardos Róbert szakmai életrajza

 

  1. Budapest, 1947.július 15.

 

  1. Jelenlegi pozíció és munkahely: MTA-ELTE  Kommunikációelméleti Kutatócsoport

                               Tudományos főmunkatárs     1991-

 

4.       Korábbi pozíciók és munkahelyek:  Tömegkommunikációs Kutatóközpont , Budapest

        Segédmunkatárs, munkatárs, osztályvezetőhelyettes, tudományos főmunkatárs
          1969-1988.
       Magyar Közvélemény-kutató Intézet 1988-1991 tudományos főmunkatárs
 

4.  Végzettség, fokozatok: Budapest, Marx Károly Közgazdaságtuományi Egyetem diploma 1969
         Szociológia tudomány kandidátusa 1985.                   
     Ösztöndíjak:
        Annenberg School of Communication, Univ.of  Pennsylvania, Philadelphia. 1975            
        Institut für Höhere Studien, Vienna Summer Workshop. 1977.

        Institute for Research on Poverty, Univ. of Wisconsin, Madison, ACLS visiting  fellow, 1992-93,
        Institute for Social Research, Univ. of Michigan, Ann Arbor, 1994.

 

5         Egyéb szakmai tevékenységek:
       Szociológiai Szemle főszerkesztő 1999-2002, szerkesztő 2003-

             Review of Sociology of the Hungarian Sociological Association főszerkesztő 2001-

             Az MTA Szociológiai Doktori Bizottságának tagja 2000-
             MSZT Politikai Viselkedés szakosztályvezető 1999-

 

6. Jelenlegi főbb kutatási területek:
          Kapcsolathálózati elemzés, társadalmi tőke, strukturális elemzés, választási részvétel, infokommunikációs eszközök.

 

Publikációk

    

A, Kötetek:
  - (társsz.Angelusz,R.) (2000) Pártok között szabadon. Választók és társadalmi környezet a kilencvenes évek
           Magyarországán. Bp:Osiris 2000.

  -  (társsz.Angelusz,R, ed..) (1991) Társadalmak rejtett hálózata  Bp:MKI .
  -  (társsz.Angelusz,R.) (1991) Hálózatok, stílusok, struktúrák Bp:MKI-ELTE 1991.

  - (1988) Anyagi aspirációk és gazdasági magatartástípusok a magyar társadalomban  Bp:KJK .
  -  (társsz.Angelusz,R.,Nagy,L.G.-Terestyeni,T) (1984) Gazdaság és életszínvonal a közgondolkodásban. 
       Kossuth.         
   

 B, Egyéb publikációk – folyóiratcikkek, kötetfejezetek – a kapcsolathálózatok területérő

- (társsz.Angelusz,R.) (1987) Kulturális-kommunikációs rétegződés.   Szociológia 1987 (1)

- (társsz.Angelusz,R.) (1987) A kapcsolathálózati (network) és a kontextuális elemzés együttes alkalmazásának lehetőségeiről.  TS Kutatási tájékozódó (2)

- (társsz.Angelusz,R.) (1988) A magyarországi kapcsolathálózatok néhány sajátossága. Szociológia (2).

- (társsz.Angelusz,R.) (1988) Válogatás a kapcsolathálózati elemzés irodalmából.  Előszó a Szociológiai Figyelő különszámához (3)

-  (co-auth. Angelusz,R.) (1988) Personal networks as contexts.  Bp.:Research Review (2).

- (társsz.Angelusz,R.) (1990) Alapadatok a tudás-stílusok társadalmi megoszlásáról   a nyolcvanas évek Magyarországán. In: Társadalmi riport 1990. (Szerk. Andorka Rudolf, Kolosi Tamás, Vukovich György.) Bp. TÁRKI

- (társsz.Angelusz,R.) (1991) A gyenge kötések ereje és gyengesége.   (in.: Utasi A., ed.:Társas kapcsolatok). Bp.: Gondolat

- (társsz.Angelusz,R.) (1991) The strength and weakness of weak ties. Bp: Research
Review  (3)

- (társsz.Angelusz,R.) (1991) Társadalmak rejtett hálózata - vagy mit remélhet a társadalomkutatás a kapcsolathálózati megközelítéstől.  Előszó a Hálózatok, stílusok, struktúrák c. kötethez. MKI.

- (társsz.Angelusz,R.)  Styles of Knowledge and Interactive Habits. International Journal of the Sociology of Language 111 Berlin-New York: Mouton de Gruyter 1995

- (1995) Kapcsolathálózati megközelítés: új paradigma? Szociológiai Szemle (4)
- (1996) The Network Approach: A New Paradigm? Review of Sociology - Special Issue. 

- (1996) Some remarks on the interpretation and possible uses of the 'social capital' concept with  special regard to the  Hungarian case. Bulletin de Methodologie Sociologique N.53. December
- (társsz.Angelusz R.) (1998) A kapcsolathálózati erőforrások átrendeződésének tendenciái a kilencvenes években.   (in:  Kolosi, T.-  Tóth I.Gy. eds. Társadalmi riport’98 ) Budapest TÁRKI

- (társsz.Angelusz R.) (1998) Az önéletrajzíró” válaszadó (A választási preferenciák retrospektív adatainak szisztematikus    torzításai)    Századvég (1)

– (co-auth.. Angelusz R.) (1999) Autobiographical Respondents – Systematized Biases in Retrospective Data on Voter  Preferences  (in:Speder,Zs.ed.Hungary in Flux). Hamburg:Kramer pp.207-234.
- (1998) Szociológiai válaszkísérletek a mikro-makro problémára. Szociológiai Szemle (1)

- (co-auth.Angelusz,R.)  (1999) Changing Patterns of  Social Network Resources in the Nineties (in: Kolosi,T.- Tóth,I.Gy.--Vukovich,Gy. eds.Social Report 1998) Bp.: TÁRKI.

- (társz.Angelusz,R.) (2000) A megszólítási szokások generációs változása: a tegeződés térhódítása (in: Spéder, Zs. ed. Emberi viszonyok – Cseh Szombathy László tiszteletére) Bp. Századvég.

- (co-auth. Angelusz,R.) (2001) Change and Stability in Social Network Resources:  the Case of Hungary under Transformation  (in: Nan Lin-R.Burt-K.Cook eds.  Social Capital: Theory and Research)  N.Y.: Aldine de Gruyter

- (társz.Angelusz,R.) (2002) Társas kötelékek és kulturális tradíciók a magyar zsidóság különböző nemzedékeiben (in: Kovács,A. ed. Zsidók a mai Magyarországon.) Bp. Múlt és Jövő.

 – (társz.Angelusz,R.). (2002). Szakmai beszámoló ’A részvételi egyenlőtlenségek kapcsolathálózati-kontextuális tényezői’ című OTKA-kutatásról. Kézirat Bp. 
- (társz.Angelusz,R.)  (2003) Miért mennek el mégis? - választási részvétel,   kapcsolathálózatok, társadalmi integráció. Századvég (4) (megjelenés alatt)

- (társz.Angelusz,R.) (2003)   A konszolidáció/interszekció fogalompár perspektívái a szociológiában. Szociológiai Szemle (4) (megjelenés alatt)